Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 07:54

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼:̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ả̼ ̼b̼à̼?̼”̼

Đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼T̼h̼.̼ ̼H̼.̼ ̼M̼.̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼:̼ ̼”̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼?̼”̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.
K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.
T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼”̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼̼ Đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẻ̼.
H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼”̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼?̼”̼.̼
Ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼̼ M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼,̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.

N̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ “̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼
A̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ B̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼i̼a̼.̼t̼i̼n̼n̼u̼o̼c̼n̼h̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼/̼x̼o̼t̼-̼x̼a̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼y̼-̼v̼a̼n̼-̼c̼a̼m̼-̼t̼u̼i̼-̼c̼a̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼k̼i̼p̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼d̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼b̼a̼o̼-̼g̼i̼o̼-̼m̼e̼-̼d̼i̼-̼c̼h̼o̼-̼v̼e̼-̼h̼a̼-̼b̼a̼-̼d̼4̼2̼2̼9̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM