Trang chủ » Chưa được phân loại
30/03/2022 08:26

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼̼̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼nay,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

Người dân và người thân cháu bé tập trung tại T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n chờ xem nguyên nhân cái chết của cháu bé

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼nay ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.

C̼h̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼D̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼T̼X̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼è̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼D̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼

V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼05/01)̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼á̼o̼.

Ẳ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

D̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼–̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼.

S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼05/01,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼T̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼

“̼S̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM