Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 15:38

X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼1̼9̼-̼8̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼C̼-̼ ̼4̼9̼9̼x̼x̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼7̼P̼1̼-̼3̼8̼6̼x̼x̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼A̼.̼ ̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼1̼9̼-̼8̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼C̼h̼ỉ̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼
̼G̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼’̼’̼s̼a̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼’̼’̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ ̼
̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼

̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼á̼n̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼á̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼
Xem Thêm : T̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
V̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ộ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼7̼C̼-̼1̼8̼3̼.̼7̼7̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼-̼m̼o̼o̼c̼ ̼3̼7̼R̼-̼0̼0̼2̼.̼7̼0̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼
̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼5̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM