Trang chủ » Chưa được phân loại
18/04/2022 17:04

X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼2̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼,̼ ̼T̼X̼.̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼1̼K̼ ̼7̼1̼7̼8̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼D̼C̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼.̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼N̼e̼t̼)̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼2̼5̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼K̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼&̼S̼ ̼V̼I̼N̼A̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼è̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ B̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼P̼l̼u̼s̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼á̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ì̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼k̼í̼n̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼/̼s̼u̼t̼-̼x̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼x̼e̼-̼t̼a̼i̼-̼l̼a̼t̼-̼d̼e̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼m̼u̼a̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼m̼i̼a̼-̼v̼e̼n̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼a̼1̼8̼4̼6̼9̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

Đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼ợ̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼á̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼)̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼)̼,̼ ̼T̼ừ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼9̼,̼ ̼1̼8̼,̼ ̼1̼5̼ ̼v̼à̼ ̼1̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼.̼
C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼
K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼á̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼ ̼3̼0̼%̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼,̼ ̼T̼á̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ Bi̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼á̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼ K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼á̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼ N̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼á̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼b̼a̼n̼k̼i̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼. S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼8̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼é̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼á̼m̼. D̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ A̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼T̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼á̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼k̼y̼-̼s̼u̼-̼p̼h̼a̼p̼-̼d̼i̼n̼h̼/̼d̼o̼i̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼k̼i̼e̼u̼-̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼-̼d̼e̼n̼-̼d̼e̼n̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼e̼p̼-̼s̼a̼n̼-̼p̼h̼u̼-̼k̼y̼-̼g̼i̼a̼y̼-̼n̼o̼-̼o̼-̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼6̼9̼8̼2̼3̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM