Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 15:56

X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼
S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ế̼n̼.̼

B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ đình ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼về quê tránh dịch.̼ ̼Mọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ợi lâu ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ và đứa con về.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼…̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ về quê.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ơ̼-̼m̼ó̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼0̼L̼A̼-̼2̼9̼4̼9̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼ỉ̼ ̼n̼a̼n̼ ̼t̼r̼e̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼:̼ ̼v̼ợ̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼c̼ộ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼.̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

̼C̼h̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼G̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼;̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼i̼m̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼R̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM