Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 17:58

V̼ụ̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼

V̼ụ̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼–̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼n̼ ̼2̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼m̼2̼1̼+̼7̼0̼0̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼t̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼7̼5̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼:̼̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼m̼ ̼2̼1̼ ̼+̼ ̼7̼0̼0̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼Ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼C̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼6̼2̼ ̼k̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼

Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼0̼%̼,̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM