Trang chủ » Chưa được phân loại
16/04/2022 20:24

V̼.̼Ợ̼ ̼K̼h̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼.̼O̼ ̼Â̼.̼N̼ ̼Á̼.̼I̼ ̼1̼

V̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼’̼c̼h̼i̼ề̼u̼’̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼.̼ọ̼

̼M̼u̼ố̼n̼ ̼’̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼”̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼


̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ó̼c̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼.̼ó̼n̼g̼ ̼t̼.̼ạ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼ọ̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼.̼


̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼ ̼5̼4̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼â̼.̼n̼ ̼á̼.̼i̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼ ̼d̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼h̼o̼.̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼á̼.̼c̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼


̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼;̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼ă̼n̼”̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼“̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼.̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼.̼ở̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼.̼c̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼G̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼m̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼s̼ọ̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼.̼à̼n̼g̼ ̼h̼.̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼t̼.̼ở̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼u̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼


̼H̼.̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼“̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼…̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼


̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼.̼i̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼…̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼“̼t̼h̼.̼ể̼ ̼x̼.̼á̼c̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼c̼h̼.̼ă̼n̼ ̼g̼.̼ố̼i̼”̼.̼ ̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼k̼h̼.̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼.̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼r̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼.̼ả̼m̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼à̼i̼ ̼n̼ỉ̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼.̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼.̼ệ̼t̼,̼ ̼ố̼.̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼â̼.̼n̼ ̼á̼.̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼…̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼á̼.̼m̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼.̼ò̼i̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ê̼n̼ ̼c̼u̼.̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼.̼à̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼.̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼u̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼l̼à̼m̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼…̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼u̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼B̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼á̼.̼c̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼“̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼k̼h̼.̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼q̼.̼u̼ỷ̼ ̼r̼.̼â̼u̼ ̼x̼.̼a̼n̼h̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼


̼C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼â̼m̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼ă̼.̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼.̼u̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼ỷ̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼Đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼a̼u̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼ ̼n̼.̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼.̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼é̼…̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼l̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼y̼.̼ê̼u̼ ̼r̼.̼â̼u̼ ̼x̼.̼a̼n̼h̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼“̼d̼ê̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼“̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼í̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼h̼.̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼…̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼á̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼q̼.̼u̼ỷ̼ ̼r̼.̼â̼u̼ ̼x̼.̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼á̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM