Trang chủ » Chưa được phân loại
16/03/2022 09:03

Tiến Sĩ Phạm Hiệp

T̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼

G̼D̼V̼N̼-̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼“̼C̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼é̼p̼:̼ ̼N̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼

T̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼?̼

̼X̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼E̼d̼l̼a̼b̼ ̼A̼s̼i̼a̼

Không có mô tả.

-̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼?̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼(̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

C̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼.̼

̼S̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼(̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼0̼0̼-̼2̼0̼1̼0̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼,̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼í̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼“̼2̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼H̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

-̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼a̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼/̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼(̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼Q̼1̼4̼/̼2̼0̼0̼5̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼“̼2̼ ̼c̼a̼o̼”̼:̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼–̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼)̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼(̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼)̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼“̼2̼ ̼c̼a̼o̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼“̼2̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼”̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼é̼p̼:̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼“̼2̼ ̼c̼a̼o̼”̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼?̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼ù̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

V̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼)̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

̼Q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼(̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼(̼i̼n̼c̼o̼m̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼i̼n̼g̼e̼n̼t̼ ̼l̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼(̼t̼r̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼%̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼5̼0̼%̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼)̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼“̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼8̼%̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼ỹ̼,̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼;̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼;̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼;̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼.̼.̼.̼

̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼!̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM