Trang chủ » Chưa được phân loại
08/03/2022 16:53

T̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼I̼N̼ ̼Đ̼Ộ̼C̼ ̼Q̼U̼Y̼Ề̼N̼ ̼T̼Ừ̼ ̼P̼H̼Í̼A̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼N̼H̼À̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼2̼ ̼B̼Ố̼ ̼C̼O̼N̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼C̼L̼I̼P̼.̼ ̼V̼Ụ̼ ̼V̼I̼Ệ̼C̼ ̼R̼Ú̼N̼G̼ ̼Đ̼Ộ̼N̼G̼ ̼Ở̼ ̼B̼Ắ̼C̼ ̼G̼I̼A̼N̼G̼

G̼Ó̼C̼ ̼K̼H̼U̼Ấ̼T̼ ̼P̼H̼Í̼A̼ ̼S̼A̼U̼ ̼V̼Ụ̼ ̼V̼I̼Ệ̼C̼ ̼R̼Ú̼N̼G̼ ̼Đ̼Ộ̼N̼G̼ ̼Ở̼ ̼B̼Ắ̼C̼ ̼G̼I̼A̼N̼G̼,̼ ̼T̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼I̼N̼ ̼Đ̼Ộ̼C̼ ̼Q̼U̼Y̼Ề̼N̼ ̼V̼À̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼X̼Á̼C̼ ̼T̼Ừ̼ ̼P̼H̼Í̼A̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼N̼H̼À̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼2̼ ̼B̼Ố̼ ̼C̼O̼N̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼C̼L̼I̼P̼.̼

̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ò̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼i̼”̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

Có thể là hình ảnh về trong nhà

“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼…̼

̼-̼ ̼B̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼ ̼s̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ ̼t̼r̼ả̼.̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼…̼

Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà

H̼ậ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼…̼

̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼o̼ẹ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết '< 08:55 08:55 A Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang Chủ Nhật 23:12 Sửa'

A̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼o̼ẹ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼h̼à̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼…̼ ̼B̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼…̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼a̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼…̼?̼?̼

̼V̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼í̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ò̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼o̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼b̼ợ̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼m̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ú̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼.̼.̼.̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼c̼ả̼.̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼.̼.̼h̼é̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼c̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Có thể là hình ảnh đen trắng về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết '08:56 < Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang Chủ Nhật 22:49 Sửa அ்்் 2ක O NM'

V̼À̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼A̼N̼ ̼L̼À̼ ̼D̼O̼ ̼B̼Á̼C̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼ ̼G̼Ọ̼I̼ ̼Đ̼Ế̼N̼ ̼C̼H̼Ứ̼ ̼K̼ ̼P̼H̼Ả̼I̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼A̼N̼ ̼H̼Ọ̼ ̼T̼Ự̼ ̼B̼I̼Ế̼T̼ ̼M̼À̼ ̼Đ̼Ế̼N̼ ̼Đ̼Â̼U̼ ̼Ạ̼.̼ ̼B̼Á̼C̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼ ̼L̼Ú̼C̼ ̼Đ̼Ó̼ ̼R̼Ố̼I̼ ̼T̼R̼Í̼,̼ ̼C̼H̼Ỉ̼ ̼B̼I̼Ế̼T̼ ̼G̼Ọ̼I̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼A̼N̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼H̼Ọ̼ ̼C̼Ứ̼U̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼ ̼V̼À̼ ̼C̼O̼N̼ ̼T̼R̼A̼I̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼.̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼.̼.̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼F̼b̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼C̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼/̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM