Trang chủ » Chưa được phân loại
10/03/2022 10:29

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼b̼i̼k̼e̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ì̼,̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼G̼r̼a̼b̼b̼i̼k̼e̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼r̼a̼b̼b̼i̼k̼e̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼1̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼6̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ì̼,̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ũ̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼6̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼1̼3̼.̼7̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼.̼9̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM