Trang chủ » Chưa được phân loại
02/04/2022 22:14

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.h̼.ế̼.t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

H̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼2̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

V̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼(̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼6̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼8̼.̼

Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

̼“̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼…̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼iệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼u̼a̼ ̼V̼a̼ ̼6̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼ ̼N̼e̼w̼s̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼p̼l̼u̼s̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼(̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼9̼1̼9̼ ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼V̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼6̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼8̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼

̼D̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼ộ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼m̼é̼t̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼.̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼6̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼2̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼5̼4̼m̼,̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼
̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼C̼h̼ử̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼–̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼1̼.̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ư̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼
̼2̼.̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼5̼
̼3̼.̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼S̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼
̼4̼.̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼
̼5̼.̼ ̼T̼h̼à̼o̼ ̼A̼ ̼G̼i̼à̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼1̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼8̼)̼
̼6̼.̼ ̼C̼h̼á̼n̼g̼ ̼A̼ ̼S̼è̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼
̼7̼.̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼h̼u̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼
̼8̼.̼ ̼A̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼a̼ ̼6̼)̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM