Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 15:59

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼

S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼.̼

̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ũ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼)̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼…̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

Tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Ám ảnh chiếc bánh sinh nhật đặt trên quan tài cháu bé - 5

H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼”̼.̼

̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼.̼

Tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Ám ảnh chiếc bánh sinh nhật đặt trên quan tài cháu bé - 4

Tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Ám ảnh chiếc bánh sinh nhật đặt trên quan tài cháu bé - 6

1̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼8̼H̼1̼-̼1̼9̼7̼.̼6̼2̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼m̼ ̼4̼+̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼8̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM