Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 18:06

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼

T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼

V̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼!̼ ̼\

̼R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼ ̼N̼ê̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼C̼à̼ ̼H̼o̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼ế̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼)̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼g̼i̼ù̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ì̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼ ̼R̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ ̼B̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼-̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼R̼u̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼R̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,,̼ ̼6̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼é̼t̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼5̼0̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼N̼a̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼)̼,̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼,̼ ̼

N̼e̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼R̼y̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼)̼,̼ ̼

C̼h̼a̼u̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ế̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼R̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼N̼ế̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM