Trang chủ » Chưa được phân loại
30/03/2022 09:12

S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳:̳ ̳X̳e̳ ̳7̳ ̳c̳h̳ỗ̳ ̳l̳.̳a̳.̳o̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳d̳ò̳n̳g̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳đ̳.̳a̳.̳u̳ ̳đ̳.̳ớ̳.̳n̳ ̳m̳.̳ấ̳.̳t̳ ̳h̳ế̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳h̳â̳n̳:̳ ̳T̳ì̳m̳ ̳m̳ã̳i̳ ̳v̳ẫ̳n̳ ̳c̳h̳ư̳a̳ ̳t̳h̳ấ̳y̳ ̳x̳.̳á̳.̳c̳,̳ ̳’̳v̳ợ̳ ̳ơ̳i̳ ̳c̳o̳n̳ ̳ơ̳i̳’̳ ̳v̳ề̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳a̳n̳h̳

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼.̼ậ̼t̼ ̼v̼.̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼
̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼.̼ậ̼t̼ ̼v̼.̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼
̼T̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼.̼á̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼.̼ậ̼t̼ ̼v̼.̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼B̼á̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼.̼á̼c̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼h̼.̼ọ̼a̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼.̼r̼à̼n̼ ̼K̼h̼e̼ ̼A̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼.̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼“̼N̼g̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ờ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼5̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ạ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ờ̼ ̼đ̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼“̼L̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼4̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ề̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼B̼á̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼4̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼u̼-̼p̼h̼a̼t̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼o̼-̼d̼a̼m̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼n̼a̼n̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼r̼o̼i̼-̼x̼e

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM