Trang chủ » Chưa được phân loại
19/03/2022 10:45

Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼

N̼h̼ì̼̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼đ̼ă̼̣̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼.̼.̼
M̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼s̼ố̼̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼a̼̣̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼
V̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
C̼h̼u̼y̼ế̼̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼m̼ê̼̣̼n̼h̼
Đô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼b̼è̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼ở̼̼ ̼ấ̼̼p̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼C̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼Đ̼ứ̼̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼C̼á̼̼i̼ ̼B̼è̼̼ ̼(̼T̼i̼ề̼̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ắ̼̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼)̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼.̼ N̼h̼ì̼̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼3̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼đ̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼C̼h̼â̼̣̼u̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼)̼,̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼ụ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼.̼.̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼C̼h̼ậ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼3̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼.̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼b̼à̼̼ ̼C̼h̼â̼̣̼u̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼”̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼!̼

L̼a̼u̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼ ̼C̼h̼â̼̣̼u̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼:̼ ̼”̼V̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼̼ ̼3̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼l̼ớ̼̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼k̼ế̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼6 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼b̼a̼̣̼i̼,̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼,̼ ̼c̼ả̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼.̼ ̼M̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼2̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼n̼ơ̼̣̼.̼ ̼S̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼í̼̼t̼ ̼ỏ̼̼i̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼2̼ ̼n̼ằ̼̼m̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼b̼ờ̼̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼̣̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼s̼ố̼̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼3̼B̼1̼-̼1̼2̼6̼3̼1̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼C̼ư̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼C̼-̼2̼8̼9̼8̼4̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼B̼è̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼
C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼:̼ ̼”̼D̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼.̼.̼” Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼(̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ “̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼E̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼a̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼”̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼á̼.̼.̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼.̼.̼ T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.
T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.
“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼C̼á̼̼i̼ ̼B̼è̼̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼a̼t̼g̼t̼.̼v̼n̼/̼3̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼t̼a̼i̼-̼n̼a̼n̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼x̼e̼-̼l̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼t̼a̼i̼-̼d̼a̼t̼-̼n̼h̼o̼-̼d̼4̼3̼2̼1̼9̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM