Trang chủ » Chưa được phân loại
30/03/2022 17:41

pt8

V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼u̼ ̼H̼o̼n̼g̼l̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ữ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼

7

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼u̼ ̼H̼o̼n̼g̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼u̼ ̼H̼o̼n̼g̼l̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

4

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼u̼ ̼H̼o̼n̼g̼l̼a̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼u̼ ̼H̼o̼n̼g̼l̼a̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼:̼ ̼”̼L̼ấ̼y̼ ̼g̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼à̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

3

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼u̼ ̼H̼o̼n̼g̼l̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼3̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼u̼ ̼H̼o̼n̼g̼l̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼E̼r̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼”̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

9

̼C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼’̼l̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼

̼V̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼5̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

4

̼B̼à̼ ̼T̼i̼a̼n̼,̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼Z̼a̼o̼z̼h̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼0̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼e̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼0̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼a̼n̼c̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼”̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼n̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ũ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

2

̼Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼T̼i̼a̼n̼c̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼h̼ổ̼n̼ ̼h̼ể̼n̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ễ̼u̼:̼ ̼“̼N̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼l̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼D̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼h̼u̼n̼u̼t̼o̼d̼a̼y̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼5̼0̼-̼c̼u̼o̼i̼-̼v̼o̼-̼1̼9̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼d̼e̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼t̼u̼c̼-̼1̼5̼-̼c̼o̼n̼-̼v̼i̼-̼m̼u̼o̼n̼-̼g̼i̼u̼-̼v̼o̼-̼b̼o̼-̼i̼c̼h̼-̼k̼y̼-̼h̼a̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼c̼o̼n̼-̼n̼h̼e̼o̼-̼n̼h̼o̼c̼-̼d̼3̼0̼0̼2̼8̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM