Trang chủ » Chưa được phân loại
31/03/2022 16:01

pt46

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼o̼d̼e̼r̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ú̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼

B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼;̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼”̼;̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼

̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼a̼v̼i̼d̼ ̼D̼u̼f̼f̼y̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼“̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼o̼d̼e̼r̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼.̼

̼N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼o̼d̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ú̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼

̼Ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼e̼

̼A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼!̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼e̼v̼a̼.̼v̼n̼/̼l̼a̼m̼-̼m̼e̼/̼d̼e̼-̼l̼o̼-̼n̼g̼u̼c̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼k̼h̼i̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼b̼u̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼l̼a̼n̼-̼p̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼d̼a̼n̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼x̼e̼t̼-̼t̼h̼e̼-̼n̼a̼y̼-̼c̼1̼0̼a̼3̼9̼6̼5̼0̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM