Trang chủ » Chưa được phân loại
31/03/2022 14:45

pt45

𝕄ộ𝕥 𝕔á𝕟 𝕓ộ ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕥ỉ𝕟𝕙 ℚ𝕦ả𝕟𝕘 ℕ𝕒𝕞 𝕥ử 𝕧𝕠𝕟𝕘 𝕧à 𝟙 𝕥𝕣ưở𝕟𝕘 𝕡𝕙ò𝕟𝕘 𝕋à𝕚 𝕟𝕘𝕦𝕪ê𝕟 𝕞ô𝕚 𝕥𝕣ườ𝕟𝕘 𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 ℍ𝕠à 𝕍𝕒𝕟𝕘 (Đà ℕẵ𝕟𝕘) 𝕓ị 𝕥𝕙ươ𝕟𝕘 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕧ụ 𝕥𝕒𝕚 𝕟ạ𝕟 𝕝𝕚ê𝕟 𝕙𝕠à𝕟 𝕥ạ𝕚 𝕥𝕦𝕪ế𝕟 𝕥𝕣á𝕟𝕙 ℕ𝕒𝕞 ℍả𝕚 𝕍â𝕟.
Độ𝕚 𝕥𝕣ưở𝕟𝕘 ℂả𝕟𝕙 𝕤á𝕥 đ𝕚ề𝕦 𝕥𝕣𝕒 𝕥ộ𝕚 𝕡𝕙ạ𝕞 𝕞𝕒 𝕥𝕦ý 𝕟𝕙ậ𝕟 𝟙𝟘𝟘 𝕥𝕣𝕚ệ𝕦 đồ𝕟𝕘 để “𝕔𝕙ạ𝕪 á𝕟”
ℕ𝕘à𝕪 𝟛𝟙/𝟛, 𝕋𝕣𝕦𝕟𝕘 𝕥á ℙ𝕙ạ𝕞 ℍồ𝕟𝕘 ℍả𝕚, 𝕋𝕣ưở𝕟𝕘 𝕥𝕣ạ𝕞 ℂ𝕊𝔾𝕋 𝕔ử𝕒 ô ℍ𝕠à ℕ𝕙ơ𝕟 – ℙ𝕙ò𝕟𝕘 ℂ𝕊𝔾𝕋 ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕋ℙ Đà ℕẵ𝕟𝕘, 𝕩á𝕔 𝕟𝕙ậ𝕟 𝟙 𝕧ụ 𝕥𝕒𝕚 𝕟ạ𝕟 𝕥𝕙ươ𝕟𝕘 𝕥â𝕞 𝕩ả𝕪 𝕣𝕒 𝕥𝕣ê𝕟 𝕥𝕦𝕪ế𝕟 𝕥𝕣á𝕟𝕙 ℕ𝕒𝕞 ℍả𝕚 𝕍â𝕟 đ𝕠ạ𝕟 𝕢𝕦𝕒 𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 ℍ𝕠à 𝕍𝕒𝕟𝕘 (Đà ℕẵ𝕟𝕘) 𝕜𝕙𝕚ế𝕟 𝟙 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕥ử 𝕧𝕠𝕟𝕘, 𝟙 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕓ị 𝕥𝕙ươ𝕟𝕘.

𝕋𝕙𝕖𝕠 đó, 𝕟ạ𝕟 𝕟𝕙â𝕟 𝕥ử 𝕧𝕠𝕟𝕘 đượ𝕔 𝕩á𝕔 đị𝕟𝕙 𝕝à ô𝕟𝕘 ℕ𝕘𝕦𝕪ễ𝕟 𝕍ă𝕟 𝕊𝕒𝕟𝕘 (𝟜𝟙 𝕥𝕦ổ𝕚, 𝕥𝕣ú 𝕥𝕙ị 𝕩ã Đ𝕚ệ𝕟 𝔹à𝕟, ℚ𝕦ả𝕟𝕘 ℕ𝕒𝕞), 𝕝à 𝕔á𝕟 𝕓ộ ℙ𝕙ò𝕟𝕘 𝕔ả𝕟𝕙 𝕤á𝕥 𝕜𝕚𝕟𝕙 𝕥ế ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕥ỉ𝕟𝕙 ℚ𝕦ả𝕟𝕘 ℕ𝕒𝕞. 𝕍ụ 𝕥𝕒𝕚 𝕟ạ𝕟 𝕔ũ𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕚ế𝕟 ô𝕟𝕘 𝕋𝕣ươ𝕟𝕘 𝕋ấ𝕟 𝕄ạ𝕟𝕙 (𝟜𝟚 𝕥𝕦ổ𝕚, 𝕥𝕣ú 𝕩ã ℍ𝕠à 𝕃𝕚ê𝕟, 𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 ℍ𝕠à 𝕍𝕒𝕟𝕘), 𝕝à 𝕋𝕣ưở𝕟𝕘 𝕡𝕙ò𝕟𝕘 𝕥à𝕚 𝕟𝕘𝕦𝕪ê𝕟 𝕞ô𝕚 𝕥𝕣ườ𝕟𝕘 𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 ℍ𝕠à 𝕍𝕒𝕟𝕘 𝕓ị 𝕥𝕙ươ𝕟𝕘.

𝟚 𝕔á𝕟 𝕓ộ 𝕓ị 𝕥𝕒𝕚 𝕟ạ𝕟 𝕥𝕣ê𝕟 đườ𝕟𝕘 𝕥𝕣á𝕟𝕙 ℕ𝕒𝕞 ℍả𝕚 𝕍â𝕟, 𝟙 𝕔á𝕟 𝕓ộ 𝕡𝕙ò𝕟𝕘 𝕔ả𝕟𝕙 𝕤á𝕥 𝕜𝕚𝕟𝕙 𝕥ế 𝕥ử 𝕧𝕠𝕟𝕘 – Ả𝕟𝕙 𝟙.
ℍ𝕚ệ𝕟 𝕥𝕣ườ𝕟𝕘 𝕧ụ 𝕥𝕒𝕚 𝕟ạ𝕟 𝕝𝕚ê𝕟 𝕙𝕠à𝕟

𝕋𝕙𝕖𝕠 𝕥𝕙ô𝕟𝕘 𝕥𝕚𝕟 𝕓𝕒𝕟 đầ𝕦, 𝕜𝕙𝕠ả𝕟𝕘 𝟙𝟞𝕙𝟛𝟘 𝕟𝕘à𝕪 𝟛𝟘/𝟛, 𝕩𝕖 đầ𝕦 𝕜é𝕠 𝔹𝕂𝕊 𝟙𝟝ℂ – 𝟙𝟞𝟜.𝟡𝟘 𝕜é𝕠 𝕥𝕙𝕖𝕠 𝕣ơ-𝕞𝕠ó𝕔 𝔹𝕂𝕊 𝟚𝟡ℝ – 𝟝𝟘𝟙.𝟚𝟚 𝕕𝕠 𝕥à𝕚 𝕩ế Đặ𝕟𝕘 𝕍â𝕟 𝕃â𝕟 (𝟜𝟟 𝕥𝕦ổ𝕚, 𝕥𝕣ú 𝕥ỉ𝕟𝕙 ℍả𝕚 𝔻ươ𝕟𝕘) đ𝕚ề𝕦 𝕜𝕙𝕚ể𝕟 đ𝕒𝕟𝕘 𝕝ư𝕦 𝕥𝕙ô𝕟𝕘 𝕥𝕣ê𝕟 đườ𝕟𝕘 𝕥𝕣á𝕟𝕙 ℕ𝕒𝕞 ℍả𝕚 𝕍â𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕠 𝕙ướ𝕟𝕘 𝕥ừ 𝔹ắ𝕔 𝕧à𝕠 ℕ𝕒𝕞.

𝕏𝕖 đầ𝕦 𝕜é𝕠 𝕜𝕙𝕚 đế𝕟 đị𝕒 𝕡𝕙ậ𝕟 𝕥𝕙ô𝕟 ℙ𝕙ú ℍạ 𝕥𝕙ì 𝕩ả𝕪 𝕣𝕒 𝕧𝕒 𝕔𝕙ạ𝕞 𝕧ớ𝕚 ô 𝕥ô 𝔹𝕂𝕊 𝟡𝟚𝔸 – 𝟙𝟙𝟞.𝟜𝟟 𝕕𝕠 ô𝕟𝕘 𝕊𝕒𝕟𝕘 đ𝕚ề𝕦 𝕜𝕙𝕚ể𝕟 𝕝ư𝕦 𝕥𝕙ô𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕖𝕠 𝕙ướ𝕟𝕘 𝕟𝕘ượ𝕔 𝕝ạ𝕚.

ℂú đâ𝕞 𝕜𝕙𝕚ế𝕟 𝕩𝕖 ô 𝕥ô 𝕔ủ𝕒 ô𝕟𝕘 𝕊𝕒𝕟𝕘 𝕧𝕒 𝕔𝕙ạ𝕞 𝕧ớ𝕚 ô 𝕥ô 𝔹𝕊 𝟜𝟛𝔸 – 𝟞𝟜𝟛.𝟠𝟘 𝕕𝕠 ô𝕟𝕘 𝕄ạ𝕟𝕙 đ𝕚ề𝕦 𝕜𝕙𝕚ể𝕟 đ𝕒𝕟𝕘 𝕝ư𝕦 𝕥𝕙ô𝕟𝕘 𝕔ù𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕚ề𝕦 𝕡𝕙í𝕒 𝕤𝕒𝕦.

𝕊𝕒𝕦 đó 𝕙ơ𝕟 𝟙 𝕘𝕚ờ đồ𝕟𝕘 𝕙ồ, 𝕩𝕖 𝔹𝕂𝕊 𝟡𝟚𝔸-𝟙𝟙𝟞.𝟜𝟟 𝕧ừ𝕒 𝕩ả𝕪 𝕣𝕒 𝕥𝕒𝕚 𝕟ạ𝕟 𝕜𝕙𝕚 đ𝕒𝕟𝕘 ở 𝕥ạ𝕚 𝕙𝕚ệ𝕟 𝕥𝕣ườ𝕟𝕘 𝕥𝕙ì 𝕥𝕚ế𝕡 𝕥ụ𝕔 𝕓ị 𝕩𝕖 𝕥ả𝕚 𝔹𝕂𝕊 𝟞𝟛ℂ-𝟛𝟞𝟜.𝟠𝟟 𝕔𝕙ạ𝕪 𝕙ướ𝕟𝕘 𝔹ắ𝕔 – ℕ𝕒𝕞 𝕥ô𝕟𝕘 𝕥𝕣ú𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕚ế𝕟 ô𝕟𝕘 𝕊𝕒𝕟𝕘 𝕥ử 𝕧𝕠𝕟𝕘.

𝕍ụ 𝕥𝕒𝕚 𝕟ạ𝕟 𝕔ũ𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕚ế𝕟 𝕥𝕦𝕪ế𝕟 đườ𝕟𝕘 ℕ𝕒𝕞 ℍả𝕚 𝕍â𝕟 𝕓ị 𝕥ắ𝕔 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕙ơ𝕟 𝟚 𝕘𝕚ờ đồ𝕟𝕘 𝕙ồ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM