Trang chủ » Chưa được phân loại
31/03/2022 11:07

pt35

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼0̼ ̼đ̼ộ̼ ̼C̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼4̼-̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u

̼–̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼

̼–̼ ̼B̼à̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼r̼ầ̼̼m̼ ̼c̼ả̼̼m̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼ạ̼

̼–̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM