Trang chủ » Chưa được phân loại
30/03/2022 23:14

pt22

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼.̼h̼ ̼c̼h̼ ̼ế̼.̼t̼,̼ ̼t̼r̼.̼e̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼m̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼t̼ử̼̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼ì̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼t̼ử̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼à̼̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼a̼̣̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼m̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼2̼-̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼s̼ủ̼a̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼m̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ầ̼m̼ ̼ầ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼

̼“̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼-̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼

t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼

B̼à̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼B̼à̼ ̼C̼h̼ử̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼)̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼)̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼?̼

Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼l̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼l̼á̼…̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼T̼r̼à̼ ̼C̼ú̼ ̼(̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼K̼.̼C̼.̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼.̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼l̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼.̼V̼.̼B̼.̼S̼.̼ ̼-̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼P̼C̼ ̼0̼6̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼5̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼ ̼0̼6̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼S̼.̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼S̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM