Trang chủ » Chưa được phân loại
30/03/2022 22:07

pt17

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼p̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼.̼h̼â̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼p̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼.̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼.̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼S̼p̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼‘̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼g̼i̼.̼ấ̼u̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼.̼â̼u̼ ̼t̼h̼.̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼(̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼.̼ắ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼3̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼.̼h̼â̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼0̼2̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼t̼ ̼g̼.̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼/̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼/̼4̼)̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼o̼n̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼…̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼”̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

 

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

 

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼N̼g̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼G̼r̼a̼b̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼

̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼o̼á̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM