Trang chủ » Chưa được phân loại
30/03/2022 22:06

pt16

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼.̼
Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼
X̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼.
N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼A̼m̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼n̼g̼ ̼x̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼L̼.̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼n̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼.

Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼i̼ ̼h̼ú̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼
C̼h̼ị̼ ̼M̼. ̼(̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼
T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼,̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼v̼á̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ò̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼I̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼y̼”̼.̼
L̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼
H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ L̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼A̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼6̼K̼8̼-̼3̼9̼1̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼.̼
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼
V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼I̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼r̼á̼o̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼u̼-̼r̼e̼-̼b̼i̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼d̼a̼-̼m̼a̼n̼-̼s̼a̼u̼-̼d̼e̼m̼-̼t̼a̼n̼-̼h̼o̼n̼-̼v̼a̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼t̼r̼i̼n̼h̼-̼v̼u̼-̼a̼n̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼c̼o̼-̼h̼o̼i̼-̼k̼e̼t̼-̼1̼7̼2̼2̼1̼1̼1̼2̼0̼1̼2̼1̼6̼4̼4̼4̼1̼4̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM