Trang chủ » Chưa được phân loại
24/03/2022 12:10

pl13

M̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼í̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼é̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼D̼o̼u̼y̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

Cảm phục cậu bé nín đau lấy 30 ống máu làm xét nghiệm để cứu mẹ

̼A̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼a̼n̼y̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼3̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼X̼u̼a̼n̼y̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼í̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼
̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼í̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼C̼M̼P̼)̼
̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼(̼S̼C̼M̼P̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼X̼u̼a̼n̼y̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

Cảm phục cậu bé nín đau lấy 30 ống máu làm xét nghiệm để cứu mẹ

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼e̼i̼x̼i̼a̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼(̼A̼M̼L̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼C̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼ ̼–̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Cậu bé 12 tuổi hiến tủy cho mẹ - Ngôi sao
̼2̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼!̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼A̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼X̼u̼a̼n̼y̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

Cậu bé Trung Quốc rút 30 ống máu làm xét nghiệm hiến tủy cho mẹ - Đời sống

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼b̼é̼ ̼X̼u̼a̼n̼y̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼X̼u̼a̼n̼y̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼,̼ ̼X̼u̼a̼n̼y̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼–̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM