Trang chủ » Chưa được phân loại
17/04/2022 09:08

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼
G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ê̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼.̼T̼.̼T̼.̼V̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼.̼ D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼ B̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼T̼.̼T̼.̼V̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼2̼9̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼4̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ở̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼”̼.̼

A̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼4̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼…̼ T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼i̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼ở̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼.̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼é̼p̼ ̼ấ̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼b̼a̼o̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼1̼4̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼t̼u̼-̼t̼u̼-̼s̼a̼u̼-̼k̼h̼i̼-̼l̼a̼m̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼v̼o̼i̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼d̼o̼-̼b̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼a̼n̼-̼t̼r̼o̼m̼-̼d̼5̼1̼4̼9̼3̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM