Trang chủ » Chưa được phân loại
17/03/2022 09:22

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ĩ̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼N̼ữ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
C̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼
̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ồ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼”̼. ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ự̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼N̼o̼u̼v̼o̼”̼.̼ ̼C̼ó̼̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼
C̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼L̼4̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼
̼C̼h̼ị̼ ̼Á̼̼n̼h̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼m̼ủ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼(̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼M̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼C̼ồ̼n̼ ̼n̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼”̼. ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼L̼4̼.

3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼m̼õ̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼L̼2̼,̼ ̼L̼3̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼;̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼e̼o̼ ̼L̼4̼,̼ ̼L̼5̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼Á̼̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
C̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼p̼h̼u̼n̼u̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼d̼a̼n̼h̼-̼v̼o̼-̼g̼a̼y̼-̼x̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼i̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼d̼e̼-̼a̼1̼4̼1̼5̼2̼6̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM