Trang chủ » Chưa được phân loại
17/04/2022 17:17

okk6

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼r̼ ̼P̼i̼a̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼

̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼r̼ ̼P̼i̼a̼n̼ ̼W̼a̼t̼ ̼K̼e̼r̼e̼n̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼2̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼a̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼é̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼

N̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼r̼ ̼P̼i̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼3̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼N̼i̼ế̼t̼ ̼B̼à̼n̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼
L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼p̼b̼u̼r̼i̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼r̼ ̼P̼i̼a̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼r̼ ̼P̼i̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼ớ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼o̼i̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼

N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼.̼c̼o̼m̼)̼̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼r̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼r̼ ̼L̼u̼i̼ ̼W̼a̼t̼ ̼R̼a̼t̼C̼h̼a̼Y̼o̼T̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼W̼a̼t̼ ̼T̼a̼k̼k̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼y̼u̼t̼t̼h̼a̼y̼a̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼9̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼ự̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼;̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ỳ̼ ̼K̼h̼e̼o̼ ̼N̼i̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼(̼1̼9̼1̼1̼-̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼;̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Ẩ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼;̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼S̼a̼m̼a̼t̼h̼a̼ ̼K̼i̼t̼t̼i̼k̼h̼u̼n̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼K̼h̼u̼n̼a̼r̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼;̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼r̼í̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼;̼ ̼2̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

T̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Đ̼ậ̼u̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼V̼T̼C̼N̼e̼w̼s̼)̼̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼u̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼“̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼N̼i̼ế̼t̼ ̼B̼à̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM