Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 16:18

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼.̼Q̼.̼V̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

 

Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼K̼m̼2̼1̼+̼7̼0̼0̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼V̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼i̼ễ̼u̼ ̼2̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼

T̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼/̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼

̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼:̼ ̼K̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼:̼ ̼C̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼

 

Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼R̼o̼d̼i̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼N̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼2̼0̼-̼2̼0̼2̼5̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼3̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼I̼X̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ì̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ì̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼6̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM