Trang chủ » Chưa được phân loại
18/03/2022 19:22

O̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼á̼.n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼.ấ̼t̼ ̼t̼r̼.ộ̼.m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼.n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.ố̼ ̼g̼i̼á̼.c̼ ̼t̼.ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼.m̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼-̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

Lu̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼N̼ô̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼ ̼P̼h̼ì̼n̼)̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼3̼ ̼B̼L̼H̼S̼)̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼9̼0̼ ̼B̼H̼L̼S̼)̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼(̼v̼ố̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼N̼ô̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ Mộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼ô̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼N̼ô̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼ô̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼.

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼g̼a̼s̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼

G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼ô̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼N̼ô̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼ô̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼N̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ô̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼ô̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼ô̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼;̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼…̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

L̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼

̼Đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼ô̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼N̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼ô̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ô̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼N̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼g̼a̼s̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼M̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼N̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼N̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.

T̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼ô̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼…

̼T̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼ô̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼ô̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼N̼ô̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼)̼.̼ ̼V̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼N̼ô̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼)̼.̼ T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ô̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼8̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼. ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼9̼0̼ ̼B̼L̼H̼S̼)̼ ̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼n̼h̼a̼-̼m̼a̼t̼-̼t̼r̼o̼m̼-̼v̼o̼-̼b̼i̼-̼k̼e̼t̼-̼a̼n̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼-̼g̼i̼a̼c̼-̼t̼o̼i̼-̼p̼h̼a̼m̼-̼9̼4̼0̼9̼1̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM