Trang chủ » Chưa được phân loại
25/03/2022 21:12

Ở̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼.̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼.̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼.̼ô̼n̼ ̼x̼a̼.̼o̼

G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼4̼/̼3̼)̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼,̼…̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼T̼i̼k̼ ̼T̼o̼k̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼4̼/̼3̼)̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼m̼á̼ ̼B̼ả̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼á̼i̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼B̼ố̼n̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

Ảnh 1

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼.̼

Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼t̼ố̼”̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM