Trang chủ » Chưa được phân loại
05/03/2022 21:16

ô̼ ̼ѵ̼µ̼ô̼ɳ̼ɠ̼,̼ ̼ɦ̼ì̼ɳ̼ɦ̼ ̼ƭ̼૨̼ò̼ɳ̼

“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ư̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼.̼

L̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ế̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

 

Không có mô tả.

 

“̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼”̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ề̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼â̼m̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼,̼ ̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼â̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼S̼G̼K̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ư̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼â̼m̼ ̼â̼m̼ ̼“̼a̼”̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼“̼o̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼o̼a̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼â̼m̼ ̼”̼ê̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼;̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼”̼u̼”̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼u̼ê̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼.̼

̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼v̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼“̼a̼n̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼“̼o̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼o̼a̼n̼”̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼“̼o̼-̼a̼n̼-̼o̼a̼n̼”̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼u̼-̼y̼-̼ê̼-̼n̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼u̼y̼ê̼n̼”̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼“̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼u̼”̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼u̼-̼y̼ê̼n̼-̼u̼y̼ê̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼S̼G̼K̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼G̼K̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼a̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ẹ̼t̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼ơ̼i̼/̼ ̼M̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼a̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẹ̼t̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼2̼,̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼3̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼ì̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼á̼n̼ ̼N̼ô̼m̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼”̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼“̼t̼h̼a̼m̼”̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼V̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼i̼ế̼c̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼,̼…̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼â̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼é̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ư̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼

 

G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼:̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼

G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼“̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼
̼S̼ẽ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼4̼.̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼(̼C̼N̼G̼D̼)̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼

̼“̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼”̼,̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

 

Không có mô tả.

 

Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼”̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼th̼ì̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼í̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼-̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ỏ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼“̼C̼N̼G̼D̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼”̼

̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

 

“̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼C̼N̼G̼D̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼:̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼”̼?̼

̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼N̼G̼D̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM