Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 17:53

Nóɴɢ: ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷 ɴɢàʏ, ɴɢᴀ Đã ʙắɴ Ʀơɪ 𝟷𝟾 ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴠà ᴘʜá 𝟸𝟶 ᴋʜᴏ ᴠũ ᴋʜí ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ

̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼(̼U̼A̼V̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼e̼v̼.

P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼1̼8̼ ̼U̼A̼V̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.

M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼6̼7̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼e̼v̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼0̼ ̼k̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼f̼a̼x̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.

̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼U̼A̼V̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼o̼v̼a̼y̼a̼ ̼B̼a̼s̼a̼n̼y̼a̼,̼ ̼S̼a̼n̼d̼s̼,̼ ̼B̼o̼r̼y̼s̼p̼i̼l̼,̼ ̼S̼h̼c̼h̼o̼r̼s̼,̼ ̼V̼i̼s̼h̼n̼e̼v̼a̼,̼ ̼K̼r̼y̼u̼k̼o̼v̼k̼a̼,̼ ̼P̼e̼t̼r̼o̼v̼s̼k̼y̼.

T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼8̼9̼ ̼U̼A̼V̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼3̼5̼/̼3̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼U̼A̼V̼ ̼B̼a̼y̼r̼a̼k̼t̼a̼r̼ ̼T̼B̼-̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼S̼-̼3̼0̼0̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼u̼k̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼P̼l̼e̼s̼e̼t̼s̼k̼o̼y̼e̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼.

̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼L̼v̼i̼v̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼.

̼”̼Đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼L̼v̼i̼v̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼r̼ ̼v̼à̼ ̼S̼-̼1̼2̼5̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼r̼a̼d̼a̼r̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼L̼v̼i̼v̼ ̼M̼a̼k̼s̼y̼m̼ ̼K̼o̼z̼y̼t̼s̼k̼y̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼.

N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.

̼L̼v̼i̼v̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼8̼0̼k̼m̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼n̼d̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM