Trang chủ » Chưa được phân loại
11/03/2022 13:24

N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼.̼I̼.̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼,̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼.̼
̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼o̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼d̼è̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼.̼P̼.̼
̼L̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼”̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼.̼̼ K̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼Đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼?̼”̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼à̼”̼.̼̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.

̼”̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ K̼h̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ C̼ò̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼I̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ú̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ C̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼,̼ ̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼I̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼6̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼9̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼.̼ B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ã̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ “̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼”̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼í̼c̼h̼.̼ B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼%̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼
̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼b̼i̼-̼l̼u̼a̼-̼l̼a̼y̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼i̼e̼m̼-̼h̼i̼v̼-̼2̼2̼7̼4̼8̼6̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM