Trang chủ » Chưa được phân loại
18/03/2022 08:35

N̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼d̼ê̼ ̼x̼ồ̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼)̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼
T̼r̼ư̼a̼ ̼6̼-̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼Đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼K̼S̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼C̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼C̼ự̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼m̼,̼ ̼C̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼é̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼ự̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼
Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼a̼n̼h̼-̼r̼e̼-̼h̼o̼-̼k̼h̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼t̼a̼i̼-̼n̼a̼n̼-̼m̼o̼i̼-̼v̼a̼-̼v̼a̼o̼-̼v̼u̼n̼g̼-̼k̼i̼n̼-̼e̼m̼-̼g̼a̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼h̼u̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼2̼0̼1̼9̼0̼8̼0̼6̼1̼3̼3̼7̼1̼5̼1̼0̼2̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM