Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 11:17

N̼Ó̼N̼G̼ ̼Đ̼Ê̼M̼ ̼Q̼U̼A̼ ̼3̼1̼/̼3̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼-̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

cháy nhà trọ phú Đô, 1 người tử vong: trích xuất camera, bắt 1 nữ nghi phạm

N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼0̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼

Hà Nội: Cháy nhà trọ trong ngõ, 1 người tử vong, 5 người bị thương - 1

Q̼u̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

cháy nhà trọ phú Đô, 1 người tử vong: trích xuất camera, bắt 1 nữ nghi phạm

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼1̼2̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼2̼0̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼t̼u̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼0̼ ̼m̼2̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

cháy nhà trọ phú Đô, 1 người tử vong: trích xuất camera, bắt 1 nữ nghi phạm

T̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼3̼1̼/̼3̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM