Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 12:42

N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼7̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼0̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼ ̼(̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼Q̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼1̼.̼3̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼.̼3̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

̼S̼au̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼ì̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼;̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼.̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼.̼

̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ơ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼m̼,̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM