Trang chủ » Chưa được phân loại
03/04/2022 08:59

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼C̼M̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼8̼B̼-̼ ̼0̼1̼8̼3̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼-̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼á̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ô̼m̼ ̼-̼ ̼I̼n̼o̼k̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼4̼h̼3̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼/̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼1̼6̼3̼2̼+̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼7̼7̼C̼-̼1̼3̼9̼.̼3̼7̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼8̼B̼-̼0̼1̼8̼.̼3̼2̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼T̼N̼G̼T̼,̼ ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼N̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼7̼7̼C̼1̼3̼9̼3̼7̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼5̼k̼m̼/̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼4̼h̼3̼1̼p̼4̼6̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼(̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼1̼0̼3̼ ̼k̼m̼/̼h̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼Đ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼”̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM