Trang chủ » Chưa được phân loại
19/03/2022 16:19

N̼h̼ị̼n̼ ̼”̼y̼ê̼u̼”̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼7̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼

N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼Đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼”̼y̼ê̼u̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Vợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼i̼ế̼t̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼”̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼Qu̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ứ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼“̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ệ̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼ợ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ã̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼̼ K̼h̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼í̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Q̼u̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼d̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼â̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼”̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼
V̼ì̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼r̼ủ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼p̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼á̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼ẽ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼.

T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼”̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼ò̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼a̼m̼p̼h̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼.̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼a̼s̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼á̼o̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼r̼á̼t̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼u̼c̼k̼h̼o̼e̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼n̼h̼i̼n̼-̼y̼e̼u̼-̼3̼-̼n̼a̼m̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼-̼b̼a̼i̼-̼q̼u̼a̼-̼s̼u̼c̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼c̼a̼p̼-̼c̼u̼u̼-̼1̼6̼9̼8̼3̼7̼4̼6̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM