Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 11:16

N̼h̼à̼ ̼В̼ά̼ο̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ʜ̼ι̼ể̼м̼ ̼X̼e̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼à̼m̼ ̼G̼ì̼.̼.̼

N̼h̼à̼ ̼В̼ά̼ο̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ʜ̼ι̼ể̼м̼ ̼X̼e̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼à̼m̼ ̼G̼ì̼.̼.̼

T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ủ̼.̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼?̼

C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

Nhà вάο Hoàng Nguyên Vũ< N̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼–̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼ɴ̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ố̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼ă̼n̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼“̼h̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼:̼ ̼“̼b̼ả̼o̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼“̼b̼ả̼o̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼(̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼à̼ ̼n̼h̼a̼)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼“̼b̼ả̼o̼”̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼v̼à̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼(̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼)̼

Người dân mua bảo ʜιểм xe máy trên đường Ρʜᾳм Văn Đồng, Q.Gò Vấp – Ảnh: NHẬT THỊNH[/caption]

̼M̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼?̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼v̼à̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼M̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼.̼ủ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼?̼

B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼á̼ ̼ế̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼?̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼?̼

̼S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼à̼?̼

Đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼d̼ị̼.̼c̼h̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼.̼i̼.̼ế̼.̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼.̼ố̼t̼ ̼c̼h̼.̼ặ̼.̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼M̼à̼ ̼“̼c̼h̼.̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

V̼à̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Đ̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼ầ̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼.̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼x̼i̼n̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼”̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼!̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼b̼ở̼ ̼ă̼n̼”̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ê̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼

Theo nhà вάο Hoàng Nguyên Vũ – PV Tổng Hợp

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM