Trang chủ » Chưa được phân loại
24/03/2022 08:54

N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼o̼t̼o̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼3̼C̼-̼1̼1̼3̼1̼4̼ ̼(̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼K̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼0̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼ ̼(̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.
N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ A̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼
 N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼m̼é̼t̼.̼
V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼0̼9̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼K̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼V̼O̼V̼.̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼3̼C̼-̼1̼1̼3̼1̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼K̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼-̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼G̼ạ̼o̼.̼ K̼h̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼ ̼(̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼m̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼m̼é̼t̼;̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼.̼
G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
L̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼̼ Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼/̼.
n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼o̼v̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼n̼a̼n̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼l̼o̼p̼-̼o̼-̼t̼o̼-̼v̼a̼n̼g̼-̼v̼a̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼d̼a̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼d̼e̼-̼l̼a̼i̼-̼v̼o̼-̼v̼a̼-̼3̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼h̼o̼-̼9̼7̼1̼0̼2̼8̼.̼v̼o̼v̼

N̼g̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼

C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼í̼a̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼e̼n̼g̼ ̼Đ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼e̼n̼g̼ ̼Đ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼-̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼o̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼í̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼M̼o̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼ ̼C̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼. ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼í̼a̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼
C̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼o̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼2̼1̼%̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼2̼4̼h̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼a̼n̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼h̼i̼n̼h̼-̼s̼u̼/̼n̼g̼h̼i̼-̼v̼o̼-̼m̼o̼i̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼h̼a̼i̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼h̼e̼m̼-̼v̼o̼-̼r̼o̼i̼-̼t̼u̼-̼s̼a̼t̼-̼c̼5̼1̼a̼1̼0̼0̼6̼6̼7̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM