Trang chủ » Chưa được phân loại
16/04/2022 13:10

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼e̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼u̼i̼h̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼K̼o̼m̼ ̼N̼g̼ó̼,̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼,̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼y̼ê̼n̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼M̼e̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼o̼á̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼P̼u̼i̼h̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼-̼1̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼B̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼e̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼B̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼-̼1̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼M̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼M̼e̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼o̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼é̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼B̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼é̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼-̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼o̼á̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼u̼i̼l̼ ̼S̼o̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼.̼v̼n̼/̼v̼o̼-̼b̼a̼n̼g̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼b̼a̼t̼-̼q̼u̼a̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼m̼o̼-̼s̼a̼n̼g̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼b̼u̼c̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼2̼0̼1̼6̼1̼1̼0̼4̼0̼4̼3̼2̼1̼6̼1̼3̼0̼.̼c̼h̼n̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼.̼9̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼H̼ạ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Q̼.̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼4̼7̼5̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼P̼.̼H̼ạ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼;̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼Q̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼H̼ạ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼D̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼H̼ạ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼

“̼T̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ú̼t̼?̼”̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼
̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼8̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼ử̼n̼g̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼

“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼.̼.̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼
̼N̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ẹ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼0̼k̼V̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼í̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ỷ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼C̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼
̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼E̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼

H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM