Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 12:44

N̳Ó̳N̳G̳ ̳S̳Á̳N̳G̳ ̳2̳9̳/̳3̳:̳ ̳X̳e̳ ̳c̳h̳ở̳ ̳P̳h̳ó̳ ̳C̳h̳ủ̳ ̳T̳ị̳c̳h̳ ̳T̳P̳.̳ ̳H̳C̳M̳ ̳L̳ê̳ ̳H̳ò̳a̳ ̳B̳ì̳n̳h̳ ̳g̳ặ̳p̳ ̳t̳.̳a̳i̳ ̳n̳ạ̳.̳n̳ ̳t̳h̳.̳ả̳m̳ ̳k̳h̳.̳ố̳c̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳c̳a̳o̳ ̳t̳ố̳c̳

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

Hiện trường vụ tai nạn

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼m̼ ̼2̼1̼+̼7̼0̼0̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼.̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼n̼ ̼2̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼i̼ễ̼u̼ ̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

TP HCM có 2 tân Phó chủ tịch UBND - VnExpress

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼;̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼;̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼-̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM