Trang chủ » Chưa được phân loại
08/03/2022 16:33

M̼u̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼3̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼N̼ữ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ị̼ ̼X̼e̼ ̼”̼Đ̼i̼ê̼n̼”̼ ̼T̼ô̼n̼g̼,̼ ̼K̼é̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼5̼0̼m̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼i̼.̼Ệ̼t̼ ̼M̼ạ̼.̼N̼g̼

D̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼3̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ẩ̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼-̼3̼.̼
̼H̼ồ̼i̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼-̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼i̼g̼ ̼C̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

Vụ tai nạn của 2 cô gái ở Hải Phòng vào ngày 8/3

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼4̼0̼ ̼f̼e̼e̼t̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼L̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼r̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ẩ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼1̼6̼P̼3̼ ̼-̼ ̼3̼8̼0̼9̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼3̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼8̼-̼3̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Đi bán hoa ngày 8/3, 2 nữ sinh bị tông chết|Đời sống|Bản tin Sài Gòn News|Tin Tức Sài Gòn

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼
̼̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼A̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼“̼đ̼i̼ê̼n̼”̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼V̼ò̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ẩ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Mua hoa 8-3, 2 nữ sinh viên thiệt mạng dưới bánh container - Báo Người lao động

̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼a̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM