Trang chủ » Chưa được phân loại
03/04/2022 19:51

L̼ậ̼t̼ ̼X̼e̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼

3̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼ ̼1̼A̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼m̼ ̼4̼3̼1̼+̼1̼5̼0̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼4̼7̼V̼-̼1̼8̼7̼5̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼7̼7̼H̼-̼1̼5̼1̼8̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼-̼m̼o̼ó̼c̼ ̼5̼1̼R̼-̼4̼4̼2̼0̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼

C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼4̼7̼V̼-̼1̼8̼7̼5̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼r̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼
C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼4̼7̼V̼-̼1̼8̼7̼5̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼r̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼8̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼…̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
S̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼ ̼ở̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼1̼)̼;̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼
C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼C̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼V̼I̼M̼E̼C̼O̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼L̼ô̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼
Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼2̼9̼5̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

C̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼V̼I̼M̼E̼C̼O̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼L̼ô̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼4̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼-̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼e̼n̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼

 ̼

̼X̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼
K̼h̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼-̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼5̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼-̼5̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼P̼e̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼D̼1̼-̼1̼2̼6̼.̼7̼0̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼)̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼5̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼
K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼I̼a̼ ̼S̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼b̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼D̼1̼-̼2̼0̼9̼.̼4̼1̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼R̼ơ̼ ̼M̼a̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼u̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼I̼a̼ ̼S̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼b̼ô̼n̼g̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼
N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM