Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 21:34

K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼G̼D̼C̼D̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼
L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ý̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼2̼7̼/̼2̼0̼1̼2̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼1̼ ̼v̼ỉ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ố̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼(̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼G̼D̼C̼D̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼5̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼.̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼b̼a̼o̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼v̼i̼-̼b̼o̼-̼t̼h̼o̼-̼x̼a̼y̼-̼m̼e̼-̼b̼a̼n̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼d̼2̼8̼2̼0̼7̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

G̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼á̼m̼ ̼“̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼”̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼

H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼S̼u̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼è̼)̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ò̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼ò̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼é̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼é̼p̼ ̼g̼ả̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼é̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼

Th̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ú̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼c̼,̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼m̼a̼ ̼c̼h̼à̼i̼”̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ớ̼n̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼o̼ ̼Ớ̼n̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼o̼ắ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Ớ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ì̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼S̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼ ̼n̼g̼à̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ạ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼i̼m̼ ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼à̼i̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
Đ̼ả̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ó̼c̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼ S̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼.̼ ̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼2̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼ ̼m̼e̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼…̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼/̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM