Trang chủ » Chưa được phân loại
03/04/2022 16:54

Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼K̼i̼n̼t̼a̼m̼p̼o̼ ̼-̼ ̼T̼e̼c̼h̼i̼m̼a̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼i̼n̼t̼a̼m̼p̼o̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼G̼h̼a̼n̼a̼,̼ ̼I̼n̼d̼e̼p̼e̼n̼d̼e̼n̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼7 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼L̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼k̼o̼m̼a̼h̼ ̼T̼w̼e̼n̼e̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼i̼n̼t̼a̼m̼p̼o̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼V̼I̼P̼ ̼v̼à̼ ̼G̼r̼a̼n̼d̼b̼i̼r̼d̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼ở̼ ̼G̼h̼a̼n̼a̼.̼

̼C̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼K̼i̼n̼t̼a̼m̼p̼o̼-̼T̼e̼c̼h̼i̼m̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼G̼h̼a̼n̼a̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼G̼h̼a̼n̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼B̼á̼ ̼G̼i̼ờ̼,̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼;̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ề̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼X̼ì̼,̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼B̼á̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼3̼1̼/̼7̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼B̼á̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼:̼ ̼7̼0̼G̼1̼ ̼1̼4̼3̼.̼3̼2̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ề̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼X̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼ ̼1̼6̼6̼7̼ ̼+̼ ̼9̼8̼0̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼:̼ ̼7̼2̼R̼ ̼–̼ ̼0̼2̼5̼.̼0̼3̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼:̼ ̼7̼R̼ ̼–̼ ̼0̼2̼4̼.̼8̼0̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼/̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM