Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 08:06

H̼ã̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼

̼(̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼ ̼-̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼3̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼3̼.̼

̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼”̼,̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼3̼.̼

c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼S̼t̼r̼a̼i̼t̼s̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼C̼A̼A̼C̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼3̼.̼

̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼3̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼2̼3̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼

c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼U̼5̼7̼3̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼2̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼9̼6̼ ̼k̼m̼/̼h̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼

̼C̼A̼A̼C̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼S̼e̼r̼v̼i̼c̼e̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼i̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM