Trang chủ » Chưa được phân loại
11/03/2022 15:49

G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼%̼.̼
̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼0̼,̼0̼1̼%̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼1̼0̼,̼0̼2̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼1̼7̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼0̼,̼2̼3̼%̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼1̼2̼,̼5̼9̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ố̼c̼.̼ ̼C̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼3̼,̼2̼%̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼1̼1̼,̼1̼4̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼W̼T̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼2̼,̼5̼%̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼0̼8̼,̼7̼ ̼U̼S̼D̼.̼

̼C̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼3̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼%̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

Giá dầu thô tăng

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 10/3, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

–  Xăng E5RON92: không cao hơn 26.077 đồng/lít,

– Xăng RON 95 không cao hơn 26.834 đồng/lít,

– Dầu diesel không cao hơn 21.310 đồng/lít,

– Dầu hỏa không cao hơn 19.978 đồng/lít,

– Dầu mazut không cao hơn 18.468 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 3/3 tăng hơn 10% so với ngày 1/3 ở mức 130,51 USD/thùng đối với xăng RON 92, xăng RON 95 133,35 USD/thùng.

Với mức giá này, nhiều ý kiến dự đoán giá bán xăng trong nước sẽ tăng khoảng 2.100-2.400 đồng/lít, tức sẽ tiến sát mốc 30.000 đồng/lít.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM