Trang chủ » Chưa được phân loại
19/03/2022 21:38

G̼i̼ậ̼.̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼

C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼B̼a̼b̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼5̼0̼7̼9̼ ̼-̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

B̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼S̼i̼b̼e̼r̼i̼a̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼V̼a̼l̼e̼n̼t̼i̼n̼ ̼S̼i̼d̼o̼r̼o̼v̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼,̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼t̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼

B̼a̼b̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼7̼,̼3̼ ̼đ̼ộ̼ ̼R̼i̼c̼h̼t̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼u̼k̼u̼s̼h̼i̼m̼a̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼K̼h̼í̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼/̼3̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼9̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼F̼u̼k̼u̼s̼h̼i̼m̼a̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼y̼a̼g̼i̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼t̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼a̼b̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼6̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

B̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼1̼1̼/̼9̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼à̼u̼ ̼K̼r̼u̼s̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼r̼a̼c̼k̼ ̼O̼b̼a̼m̼a̼)̼,̼ ̼B̼r̼e̼x̼i̼t̼,̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼I̼S̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼i̼a̼n̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM