Trang chủ » Chưa được phân loại
05/03/2022 22:28

G̼.i̼ế̼t̼ ̼v̼.ợ̼ ̼c̼.h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼.h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼.i̼ế̼t̼ ̼đ̼.ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼..

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼à̼i̼,̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼?

Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼

C̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼”̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼”̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼)̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼:̼ ̼”̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼.

L̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼R̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼i̼a̼?̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼.
̼”̼V̼ã̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼”

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼

V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.

T̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ị̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ơ̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼b̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼”̼V̼ã̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼”̼ ̼(̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼)̼.

M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼x̼á̼t̼ ̼m̼u̼ố̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼ó̼:̼ ̼”̼B̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼V̼ã̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼”̼.
N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.

T̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.

G̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼?

C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼.
T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼”̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼”̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ễ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.

Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼T̼h̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ỳ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.

N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼”̼.̼

Đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼.


̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼”̼.̼

Ẩ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼à̼o̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼B̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼”̼.
Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼0̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

Đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼8̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼ẻ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼.

Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼à̼i̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM