Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 12:00

fl40

B̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼P̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼k̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼–̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

Bố mẹ ngã quỵ khi phát hiện 3 người con tử vong dưới hồ nước - VietNamNet

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼P̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼E̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼g̼ ̼(̼b̼u̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼D̼h̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼P̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼k̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼P̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Khoảng 2.000 trẻ em Việt Nam chết đuối mỗi năm - VietNamNet

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

Chưa tìm thấy thi thể 5 học sinh bị sông Hồng cuốn trôi | Báo Dân trí

T̼h̼e̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM